Korrektne eesti keel

Täiendusõpe keelekeskuses

aprill-mai 2015

Õpetab keelekeskuse eesti keele lektor Linda Püssa, linda.pyssaemu.ee

Maht: 3 x 60 minutit + üks nõustamine 60 minutit

Materjalid 1    Materjalid 2    Materjalid 3    Loetelude näited

Kursuse eesmärk: Ametikirja (väljamineva kirja) kirjutamise oskus, sh ametliku kirjaliku suhtluse stiil ehk register ja väljendid: keelestruktuurid, lauseehitus, teksti liigendamine, tüüpvead, õigekiri, kantseliit, teksti koherentsus (teksti sisuline loogiline seostatus) ja kohesioon (teksti lausete ja osade keelelised struktuurid on omavahel seotud ja kokku kuuluvad), korrektuuri eesmärgil kirja ülelugemine, keeleabi: Internetist toetava materjali leidmise oskus, veebikeskkonna seletavate ja erialasõnastike kasutamine.

Väljund: Ametikirja koostamise oskus. Sisu ja vormi ühtsuse mõistmine.

Sisu: Eestikeelsete ametlike tekstide analüüs ja koostamine. Keelestruktuuride harjutamine ametliku teksti kirjutamisel. Omandatakse keelestruktuure (vormi), mille abil õppija edastab ametlikku teavet (sisu). Rühmatööna koostatakse ja analüüsitakse erialatekstinäidiseid, harjutatakse internetiallikate kasutamist. Õppijad ja õppejõud tagasisidestavad suuliselt ja kirjalikult kursuse käigus tehtavaid kirjalikke töid keelelise korrektsuse ja teabeedastuse seisukohast. Kursuse jooksul töötatakse rühmas, paaris ja individuaalselt. Kontakttundides keskendutakse rühmaõppes erialaüleste struktuuride analüüsile. Kursuse käigus tehakse kodutööd. Ülesanded käsitlevad teksti liigenduse, stiili ja keelestruktuuride omandamist.

Teemad:

  • kuupäevade kirjutamine
  • kirjavahemärgistus (pealkirjad; nimi ja ametinimetus; aadress; pöördumised; kuupäevad)
  • suur ja väike algustäht (sh ametinimetuste ja asutusenimetuste kirjutamine)
  • jutumärkide kasutamine (sh dokumentide pealkirjad)
  • perekonnanimede käänamine
  • loetelud
  • kantseliit, pikad keerulised laused
  • ametikirja stiil (lühidus - ei pea alla kerima, et näha kogu e-kirja teksti, ja selgus, sisu loogiline liigendatus, emotsioonitus, ei ole isiklik; kiri tuleb enne saatmist üle lugeda, et (trüki)vead parandada).

 

Eesti Maaülikooli keelekeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu 51014, tel (+372) 731 3162, e-post ylle.sihveremu.ee