KUTSE KONVERENTSILE

KEEL JA ERIALADEVAHELINE KOOSTÖÖ: UUSI SUUNDI

EMÜ erialakeelekonverents Tartu 2011

 

LSP Conference Tartu 2011

BRIDGING SPECIALISED COMPETENCES: INNOVATIVE APPROACHES EXPLORED

Konverents seab oma eesmärgiks tõsta üldist erialakeele alast teadlikkust. Üha enam keele- ja teiste erialade spetsialiste vajab vastavaid teadmisi - neid teadmisi vahetada ja  luua saame koos.

Kutsume teid konverentsile uusi koostöövõimalusi otsima.

Meie konverentsile on oodatud ettekanded järgnevatel teemadel:

 • Cognitive aspects of specialised languages/ Erialakeel ja kognitiivlingvistika
 • Linguistic features of specialised language / Erialakeele lingvistilisi iseärasusi
 • Communication of specialised knowledge/ Erialateadmiste edastamise keelelised aspektid
 • Raising awareness in Language for Science and Technology/ Loodus-, reaal- ja tehnikaerialade keel: mis see on?
 • Innovation in LSP methodology/ Uusi suundi erialakeele õpetamisel
 • Non-language specialists’ perspectives on LSP/ Erialakeel mittefiloloogiliste erialade spetsialistide vaatepunktist
 • Terminology management in theory and practice/ Terminitöö teooria ja praktika
 • Cross-language correlation of specialised discourse and beyond/ Keeltevahelise vastavuse küsimusi eriala- ja ülddiskursuses
 • Bridging specialised competences in Academic and Technical Writing/ Erialadevaheline koostöö tekstide, sh akadeemiliste tekstide kirjutamisel
 • Diachronic perspectives on LSP /  Erialakeele muutumisest ajas
 • Text and genre analysis of specialised discourse/ Erialadiskursuse teksti- ja žanrianalüüs
 • Intercultural aspects of specialised discourse/ Kultuuridevaheliste erinevuste väljendumine erialadiskursuses
 • Corpus Linguistics in specialised lexicography and the LSP classroom/ Korpuslingvistika erialakeele õppes ja leksikograafias
 • Language for Specific Purposes (LSP) vs Content and Language Integrated Learning (CLIL)/ Erialakeele õpe versus lõimitud aine- ja keeleõpe(LAK)
 • LSP in Business Communication/ Erialakeel äri-, asjaajamis- ja ettevõtlussuhtluses
 • LSP and multimedia discourse/ Erialakeel ja multimeediadiskursus

Ettekannetega on oodatud esinema keele- ja teiste erialade (nt loodus-, reaal- ja tehnikavaldkondade) asjatundjad.

  

 

  

Eesti Maaülikooli keelekeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu 51014, tel (+372) 731 3162, e-post ylle.sihveremu.ee