Oskuskeele kursus

Oskuskeel. Eestikeelse erialateksti loomine kõnes ja kirjas

Kursuse maht: 4 EAP

Sihtrühm: akadeemilise ja rakenduskõrghariduse õppe üliõpilased

Üleilmastumine ja konkurentsivõime tagamise vajadus on kaasa toonud inglise keele kasutamise pea kõikjal. Eesti Maaülikoolis on viimastel aastatel kaitstud väitekirjad pea eranditult ingliskeelsed. Selline olukord ohustab eesti teaduskeele jätkusuutlikkust, mistõttu kõrgkoolides ja teadusasutustes tuleks pöörata suuremat tähelepanu eesti teaduskeele ja oskuskeele arendamisele. See põhimõte on välja toodud ka keelevaldkonna strateegilises alusdokumendis „Eesti keele arengukava 2011–2017”, milles on paljude teiste punktide kõrval nimetatud järgmised ka eesmärgid: tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase; avaldada tähtsamad teadustulemused eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist.

Ülikoolides õpetatakse välja erialaspetsialiste, kes vajavad erialasuhtluseks korrastatud ja ulatuslikku oskussõnavara. Erialakeele terminiloomes võivad kaasa luua kõik asjaosalised, ent tulemuslikuks terminitööks on kindlasti vaja eelteadmisi oskuskeelest ja terminiloomest üldiselt. Eesti oskuskeele kursus pakub algteadmisi oskuskeele põhimõistetest, terminiloomest ja oskuskeelekorraldusest üldisemalt. Eesti oskuskeele kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Terminoloogia mõiste
 • Oskus- ja üldkeel
 • Termini mõiste
 • Motiveeritud ja arbitraarne termin
 • Termini ühetähenduslikkus
 • Termin ja tema variandid
 • Oma- ja võõrtermin
 • Terminile esitatavad nõuded
 • Oskuskeele olukorrast praegu
 • Eesti terminoloogiaühing ja terminibaas
 • Eesti oskussõnastikud

Lisaks eelmainitule on kursuse eesmärgiks ärgitada üliõpilasi kaasa mõtlema järgmistel teemadel:

 • Eestikeelne õppekirjandus ja oskussõnastikud üliõpilase erialal
 • Eestikeelsete teadusartiklite avaldamise motivatsioon, vajalikkus ja võimalus
 • Doktoritöö eestikeelse kokkuvõtte kirjutamise motivatsioon ja vajalikkus
 • Minu kui erialaspetsialisti võimalused arendada oma eriala oskuskeelt
 • Kellega saan mina teha koostööd eestikeelse oskussõnavara arendamisel

Loengute eesmärk on saada ülevaade oskuskeele põhimõistetest. Seminarides analüüsitakse erialatekste keelelisest aspektist ning tegeletakse terminiloomega.

Õppetöö toimub loengute, seminaride ja iseseisva töö vormis. 

Eesti Maaülikooli keelekeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu 51014, tel (+372) 731 3162, e-post ylle.sihveremu.ee