Terminikoolitus 2014

Eestikeelne terminikoolitus

Eestikeelne terminikoolitus toimub riikliku terminoloogiaprogrammi toel koostöös keelekeskusega.

Lektor on Margit Maran Tallinna ülikoolist (vt ka www.etis.ee).

Ajakava:seminar toimub neljapäeviti novembris. Koht: EMÜ metsamaja Kreutzwaldi 5, Tartu

Teemad:

1.         seminar

Terminoloogia olemus ja aines. Põhimõisted: mõiste, objekt, termin, määratlus. Mõistestiku süsteemne ülesehitus piiratud valdkonna terminoloogias: ülem- ja alammõisted, osa- ja  tervikumõisted, muud kategoriseerimise viisid. Terminiliigid: taksoninimetused, konkreetseid olemeid, tegevusi, omadusi, abstraktseid nähtusi, teoreetilisi üldistusi tähistavad terminid. Termini erinevus muust sisusõnast.

Terminitöö põhimõtted.  Terminite kogumine, koondamine, süstematiseerimine, normimine projekti, doktoritöö, teaduskoolkonna, valdkonna jne raames. Terminiallikad, nende kasutamine ja koostamine: sõnastikud, andmebaasid, loendid. Erialaste terminoloogiakomisjonide traditsioon Eestis, riiklik tugi. Internetiviited.

2.         seminar

Terminite dünaamika ja variatiivsus: põhjused, tagajärjed, karid. Tähendusnihked, konnotatiivsed tähendused, osa- ja täissünonüümia. Terminivariandid, rööpterminid. 

Terminite loomis- ja moodustusvõimalused: uudissõnad, olemasoleva ressursi kasutamine, sõnade ühendamine, liitmine, tuletamine, tuletusliidete tähendusega arvestamine. Termini vastavus eesti õigekirjareeglitele. Hea termini kriteeriumid.

3.         seminar

Esmane ja teisene terminiloome. Terminite laenamine, erinevad tõlkestrateegiad. Keelte struktuuri eripära arvestamine terminite tõlkimisel.

Terminilisuse mõõde. Terminivalik sõltuvalt teksti žanrist, registrist, kontekstist. Slängiterminid, rahvaterminid, omaterminid, võõrterminid. Teaduskeel kui kirjakeele allkeel. Terminid teadusdiskursuses.

 

Eesti Maaülikooli keelekeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu 51014, tel (+372) 731 3162, e-post ylle.sihveremu.ee